Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewiduje wypłatę świadczenia postojowego przedsiębiorcom, którzy wskutek pandemii odnotowali spadek obrotów. Taki rodzaj wsparcia finansowego to tak zwane świadczenie postojowe, które będzie przysługiwało przedsiębiorcom. Ale czy wszystkim? Czy w każdej sytuacji?

Specustawa, której celem jest łagodzenie skutków pandemii, wskazuje podmioty, które mogą skorzystać ze wsparcia finansowego w związku z brakiem możliwości prowadzenia biznesu z uwagi na pandemię oraz podaje warunki skorzystania z tej pomocy.

Świadczenie postojowe – komu się należy?

 • mikro-małym i średnim przedsiębiorcom zatrudniającym pracowników – obejmuje dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne.
 • przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, tj. niezatrudniającym pracowników-obejmuje dofinansowanie części kosztów jej prowadzenia

Kiedy otrzymasz świadczenie postojowe?

Kiedy wskutek COVID-19 spadły obroty firmy.

Jak wykazać spadek obrotów?

Bierzemy obroty dwóch dowolnie wybranych ale następujących po sobie miesięcy kalendarzowych po 1 stycznia 2020 roku. Następnie porównujemy je do obrotów dowolnie wskazanych, ale następujących po sobie dwóch miesięcy roku 2019.

Jakie warunki należy spełnić, gdy firma zatrudnia pracowników?

I tu zaczynają się schody…. Specustawa uzależnia wypłatę świadczenia od sytuacji konkretnej firmy. Jeśli przedsiębiorca zatrudnia pracowników, wsparcie finansowe od państwa będzie mogło zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:

 • co najmniej 30%– wówczas wsparcie finansowe wyniesie 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę x liczba pracowników objętych wnioskiem,
 • co najmniej 50%– wówczas wsparcie finansowe wyniesie 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę x liczba pracowników objętych wnioskiem,
 • nie mniej niż 80%– wówczas wsparcie finansowe wyniesie 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę x liczba pracowników objętych wnioskiem.

Na jaki okres świadczenie postojowe jest przyznawane?

 • nie dłuższy niż 6 miesięcy – w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców,
 • nie dłuższy niż 3 miesięcy – w przypadku średnich przedsiębiorców.

Jakie dokumenty będą potrzebne?

 • przede wszystkim wniosek przedsiębiorcy, do którego należy dołączyć
 • oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który wypłacą nam dofinansowanie
 • we wniosku zawarte będzie oświadczenie o spełnianiu określonych warunków, m.in. w zakresie wielkości spadku obrotów składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
 • we wniosku znajdzie się również zastrzeżenie, że przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Gdzie należy składać dokumenty?

Do Powiatowego Urzędu Pracy właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracowników.

Jaki jest termin złożenia dokumentów?

14 dni od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy.

Czy wykorzystanie dofinansowania będzie podlegało weryfikacji?

Raczej tak, gdyż ustawa zakłada, że w przypadku wykorzystania dofinansowanie w sposób niezgodny z przeznaczeniem będzie ono podlegało zwrotowi w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.

Jakie warunki przewiduje ustawa dla jednoosobowej działalności gospodarczej?

 • dofinansowanie obejmie część kosztów prowadzenia działalności;
 • może zostać przyznane, gdy spadek obrotów wyniesie:
 1. co najmniej 30% – w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 2. co najmniej 50% – w wysokości 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia,
 3. nie mniej niż 80% – w wysokości 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia.
 • przyznawane będzie na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy;
 • wypłacane będzie jednorazowo.
 • Przedsiębiorcę zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres, na który otrzyma dofinansowanie. W przeciwnym przypadku będzie musiał zwrócić otrzymane dofinansowanie w kwocie proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 • wniosek o dofinansowanie przedsiębiorca będzie składał do Powiatowego Urzędu Pracy w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków.
 • We wniosku przedsiębiorca będzie musiał oświadczyć o spełnianiu określonych warunków, m.in. w zakresie wielkości spadku obrotów, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
 • Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania w części, w której te same koszty prowadzenia działalności gospodarczej sfinansowano z innych środków publicznych.