Przeżywamy aktualnie trudny czas. Wielu przedsiębiorców ma problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. Wokół ich myśli krąży pytanie: restrukturyzacja czy upadłość? Póki nie dojdzie do tego drugiego – można jeszcze próbować ratować firmę poprzez restrukturyzację. Gdy jednak przedsiębiorca znalazł się w momencie, w którym nie jest w stanie dalej regulować swoich zobowiązań i całkowicie zaprzestaje ich spłaty, to wówczas na restrukturyzacje jest już za późno. Zadaniem zarządu staje się wówczas jak najszybsze złożenie prawidłowo skonstruowanego wniosku o ogłoszenie upadłości. Jest to bardzo ważne zadanie, które pozwala uniknąć członkom zarządu odpowiedzialności osobistej.

Przepisy prawa mówią, że restrukturyzacji podlega zarówno przedsiębiorstwo zagrożone niewypłacalnością jak i przedsiębiorstwo już w rzeczywistości niewypłacalne. Jednak szanse sukcesu postępowania restrukturyzacyjnego przeprowadzonego w stanie niewypłacalności są niewielkie, gdyż firma nie posiada już żadnych środków na bieżącą działalność.

Co to jest restrukturyzacja?

Postępowanie restrukturyzacyjne ma na celu porozumienie z wierzycielami poprzez zastosowanie różnych zapisów, takich jak np.:

  • ustalenie nowych terminów płatności,
  • umorzenie części zobowiązań (np. odsetek, kosztów czy części zobowiązań),
  • rozłożenie spłaty zobowiązań na raty.

Plan restrukturyzacji – co powinien zawierać?

Plan restrukturyzacji musi być bardzo skrupulatnie przygotowany. Powinien przede wszystkim wskazywać, w jaki sposób przedsiębiorstwo pozyska środki na spłatę swoich zobowiązań. Musi także jasno określać zasady ich spłaty. Ale przede wszystkim powinien być możliwy do zrealizowania przez przedsiębiorstwo, które znalazło się w tej trudnej sytuacji. Ma on sens jedynie wówczas, gdy przedsiębiorstwo posiada jakiekolwiek środki finansowe na kontynuowanie swojej działalności.

Postępowanie restrukturyzacyjne – kiedy je przeprowadzić?

Postępowanie restrukturyzacyjne jest szansą, którą potrafi dostrzec jedynie przewidujący zarząd, który doskonale zna możliwości przedsiębiorstwa, którym kieruje. Momentem właściwym dla przeprowadzenia restrukturyzacji jest ten, w który zarząd stwierdza, że za kilka miesięcy firma może mieć problem z płynnością finansową. Wtedy właśnie należy jak najszybciej podjąć działania naprawcze, a takim działaniem może być decyzja o wszczęciu postępowania restrukturyzacyjnego. Wniosek o przeprowadzenie restrukturyzacji sporządza się w oparciu o dane z działu księgowego, a także o analizę możliwości uzyskania przychodu w przyszłości, wydatków z tym związanych. Należy wskazać konkretnie wierzycielom, skąd firma pozyska środki do spłaty swoich zobowiązań, jeśli te planem restrukturyzacyjnym zostaną odroczonych w czasie i/lub rozłożonych na raty.

Co daje wdrożenie układu restrukturyzacyjnego? Otóż, zostają wówczas umorzone z mocy prawa postępowania egzekucyjne, a wydane dotychczas wyroki tracą moc wykonalności. Zarząd odzyskuje więc możliwość działania bez udziału np. komorników. Czas wykonalności układu jest szansą dla zarządu na przywrócenie firmie na nowo płynności finansowej.

Gdy nie ma już szans na restrukturyzację, pozostaje ogłoszenie upadłości

Gdy jednak zarząd „prześpi” moment na skuteczne skorzystanie z układu restrukturyzacyjnego, a firma przez trzy miesiące nie będzie spłacać swoich zobowiązań – szanse porozumienia z wierzycielami spadają do zera. Wtedy zarząd przedsiębiorstwa powinien jak najszybciej złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. Jeżeli tego nie zrobią członkowie zarządu, narażają się wówczas na osobistą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną zbyt późnym złożeniem wniosku. Skutkiem takiego działania może być nawet zakaz zajmowania funkcji członka zarządu, rady nadzorczej czy prokurenta.

Podsumowując, celem postępowania upadłościowego jest zaspokojenie jak największej ilości zobowiązań oraz prawne zakończenie działalności firmy. Sąd ogłasza upadłość wówczas, gdy prognozowania wartość likwidacyjna majątku jest wyższa niż prognozowana wartość kosztów postępowania upadłościowego. W przeciwnym wypadku oddala wniosek, gdyż postępowanie upadłościowe nie ma wówczas najmniejszego sensu – nie prowadzi do zaspokojenia wierzycieli, a taki jest jego cel.

Zadaniem zarządu jest stałe monitorowanie sytuacji przedsiębiorstwa. Od tego zależy, czy w przypadku kryzysu da się jeszcze firmę uratować. Należy pamiętać, że decyzję o restrukturyzacji trzeba podjąć odpowiednio wcześniej, gdy problemy finansowe przedsiębiorstwa nie przekreślają jeszcze jego funkcjonowania w przyszłości. W innym przypadku pozostaje jedynie ogłoszenie upadłości i zamknięcie firmy. A Ty co wybierasz: restrukturyzacja czy upadłość?