Przestój i obniżanie wymiaru czasu pracy

Ustawa daje możliwość zawarcia z pracownikami porozumienia w/s ogłaszania przestoju ekonomicznego oraz obniżenia wymiaru czasu pracy o 20%, nie więcej jednak niż o 0,5 etatu. Porozumienie takie zawiera pracodawca z przedstawicielami pracowników, tj. związkami zawodowymi, a w przypadku ich braku z przedstawicielem wybranym przez pracowników.

W porozumieniu określić trzeba:

  1. Grupy pracowników nim objęte.
  2. Czas przestoju lub obniżenia czasu pracy.
  3. Poziom obniżenia czasu pracy.

Pracodawca przekazuje kopię porozumienia okręgowymi inspektorowi pracy w terminie 5 dni od dnia zawarcia.

Ile wynosi świadczenie postojowe?

Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, ale nie mniej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Samozatrudniony, który nie zawiesił działalności, jeżeli ma przychód niższy o 15% w stosunku do poprzedniego miesiąca może otrzymać z ZUS FGŚP świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Osobie zatrudnionej na umowę cywilnoprawną, której wynagrodzenia wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia przysługuje z ZUS FGŚP świadczenie postojowe w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia, czyli ok. 2080 zł (brutto).

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie dla pracodawcy

Z uwagi na przestój pracodawca może otrzymać dofinansowanie ze środków FGŚP do wynagrodzeń pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia, czyli 1.533,09 zł. Dofinansowanie nie przysługuje do wynagrodzenia pracownika, który zarabiał w poprzednim miesiącu więcej niż 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., czyli ok. 15.600 zł.

Warunki dofinansowania dla przedsiębiorcy

Przysługuje każdemu przedsiębiorcy (mikro, mały, średni, duży), który:

  • nie zalegał ze składkami ZUS do końca trzeciego kwartału 2019;
  • zanotował spadek obrotów gospodarczych: nie mniej niż o 15% obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku do FGŚP w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego, lub nie mniej niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku do FGŚP w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.

Świadczenia postojowe i czas ich obowiązywania

Świadczenia przysługują przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku do ZUS FGŚP. Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane w kolejności wpływu i do wyczerpania środków.

Tarcza antykryzysowa. Dofinansowanie z Urzędu Pracy

Starosta (Powiatowy Urząd Pracy) może przyznać przedsiębiorcy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Nie przysługuje dużemu przedsiębiorcy. Uprawnieni są tylko mikro, mały i średni przedsiębiorca.

Warunki otrzymania dofinansowania z Urzędu Pracy

Musi wystąpić spadek obrotu w ujęciu ilościowym lub wartościowym obliczone jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 1 stycznia 2020 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dofinansowania, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego.

Ile wynosi dofinansowanie z Urzędu Pracy?

Poziom dofinansowania jest uzależniony od poziomu spadku obrotów.

  • Przy co najmniej 30% spadku dofinansowanie wynosić może sumę 50% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej niż 50% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;
  • Przy co najmniej 50% spadku dofinansowanie wynosić może 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej jednak niż 70% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;
  • Jeśli mamy spadek przynajmniej 80%, dofinansowanie wynosić może 90% wynagrodzeń poszczególnych pracowników wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne jednak nie więcej jednak niż 90% wynagrodzenia minimalnego powiększonego o składki na ubezpieczenie społeczne;

Spadek obrotów liczy się w ujęciu wartościowym i ilościowym w dowolnie wybranych 2 kolejnych miesiącach kalendarzowych. Dofinansowaniem objęte jest nie tylko wynagrodzenie pracownika, ale także składki na ubezpieczenie społeczne (ale nie zdrowotne). Dofinansowanie przyznaje się na podstawie zwartej z PUP umowy na okres nie dłuższy niż 3 miesiące i wypłaca je miesiąc. Pracodawca musi utrzymać zatrudnienie przez czas dofinansowywania oraz po jego zakończeniu przez analogiczny czas pod rygorem zwrotu dofinansowania, ale bez odsetek. Wniosek zgłasza się do PUP, ale po ogłoszeniu przez PUP naboru wniosków.

Zwolnienie ze składek ZUS – tarcza antykryzysowa

Na wniosek przedsiębiorcy zwalania się go z obowiązku opłacania nieopłaconych składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych, należnych za okres od dnia 1marca 2020 roku do dnia 31 maja 2020 roku.

Warunki zwolnienia ze składek ZUS

Uprawnienie takie przysługuje tylko MIKROPRZEDSIĘBIOROCOM. Przedsiębiorca został zarejestrowany przed 1.02.2020 r. Nie skorzystał z innych form pomocy. Osiągnął przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku nie wyższy niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce w 2020 r. Wniosek składa się do ZUS do dnia 30 czerwca 2020 r., a więc wówczas, gdy wiadomym już jest, że uwagi na trudności składki nie zostały opłacone.